درج آگهی رایگان - ثبت آگهی رایگان - تبلیغات رایگان - نیازمندیهای اینترنتی - آگهی لینکدار - آگهی ویژه - آگهی رایگان - تبلیغات و نیازمندیهای تیفا
  • کامپیوتر :: نرم افزار
  • نرم افزار مدیریت دامپروری

   در نسخه جدید( نسخه 8 ) نرم افزار مدیریت گاوداری علاوه بر مدیریت گله و مدیریت زمان، عملیاتهایی همچون پروتكل ها،حركت در شجره با مشخصات كامل،تعریف هر نوع خروجی با عنوان یك پلان در تقویم، یاداشت، تعمیر اتوماتیك اطلاعات و ... به سیستم اضافه شده است.

   دارای دو بخش اصلی می باشد:

   عملیات
   مدیریت
   عملیات

   قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

   1. مشخصات دامها و عملیات

   2. جابجایی دامها

   3. آخرین وضعیت دامهای ماده

   4. مرور گله

   5. شیر تولیدی روزانه

   6. تركیب گله

   7. گزارشهای ورود اطلاعات

   8. ورود اطلاعات دسته ای

   9. ارزیابی مركز اصلاح نژاد

   10. بانك و انبار اسپرم

   11. انبار دارو   1. مشخصات دامها و عملیات

   امكان نمایش دامها به تفكیك:

   o ماده

   o نر

   o فری مارتین ماده

   o فری مارتین نر

   o موجود

   o آماده حذف

   o حذف شده

   o تلف شده

   o مجازی

   o همه دامها   از قابلیت های این بخش عبارتند از:

   - مشاهده پرونده كامل

   - عملیات جمعی

   - خلاصه پرونده

   - استفاده از صفحه كمكی

   - جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیكی

   - نمودارها   همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

   - مشخصات دام

   - شجره

   - پزشكی و تولید مثل

   - دیگر عملیات

   - شیر

   كه هركدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

   مشخصات دام
   - دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس كدهای دام مانند گوش پلاستیكی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

   - ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس كدهای دام مانند گوش پلاستیكی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

   - آمادگی حذف ( با امكان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

   - حذف دام ( با امكان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

   - وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و ...)

   - شناسنامه چاپی دام

   شجره
   - مادر

   - فرزندان

   - پدر

   - نامادری

   - ایجاد والدین مجازی (براساس مشخصات اصلی دام،كدهای دام )

   - اصلاح والدین مجازی

   - خلوص خونی

   - محاسبه همخونی (با امكان انتخاب اسپرم و ذخیره جدول نتایج)

   - نمایش شجره درختی

   - برگشت


   پزشكی و تولید مثل
   - درمان وتولید مثل(درمان، پایان درمان، تولید مثلی، درمانهای دیگر،اصلاح آخرین ویزیت،حذف آخرین ویزیت، تفكیك نوع، دارو)

   - دارو بدون ویزیت(جدید، اصلاح، حذف، تكرار تجویز دارو، مصرف دارو)

   - فحلی تلقیح نشده(جدید ،اصلاح،حذف)

   - تلقیح (جدید،اصلاح،اصلاح آخرین تلقیح،حذف آخرین تلقیح،اصلاح تلقیح منجر به آبستنی)

   - خشكی (جدید ،حذف،اصلاح،پایان خشكی،حذف خشكی)

   - زایش (ثبت زایش،خروج جفت،حذف زایش)

   - واكسن (جدید،اصلاح،حذف)

   دیگر عملیات
   - اندازه گیری (جدید،اصلاح،حذف)

   - عكسها (امكان درج 3 تصویر برای دام)

   - كارتیه (جدید،اصلاح،حذف)

   - وقایع یكبار (جدید،اصلاح،حذف)

   - اسكور حركتی (جدید،اصلاح،حذف)

   - اسكور بدنی (جدید،اصلاح،حذف)

   - اسپرمهای پیشنهادی (جدید،اصلاح)

   - سم چینی (جدید،اصلاح،حذف)   شیر
   - ركورد یك دام (جدید،اصلاح،حذف،نوبت ركورد)

   - ركورد جمعی دامها (جستجوی اطلاعات،دریافت فایل،خطای ركورد،اطلاعات ركورد)

   o دریافت فایل با قابلیت های : تعیین تاریخ ركورد،نوع ركورد،تعداد دوشش،دریافت فایل ركورد،دریافت جواب آزمایش،انتقال جواب

   o خطای ركورد با قابلیت های: خطای ركورد، اصلاح در محل،تبدیل 2 بار به 3 بار دوشش،لیست پیشنهادی حذف،حذف لیست پیشنهاد

   o اطلاعات ركورد با قابلیت های: اصلاح در محل،ركورد جدید،تبدیل ركورد از یك بار به 3 بار،انتقال ركورد از تاریخ تا تاریخ،حذف كلیه ركورد ها در تاریخ مشخص   - محاسبه استاندارد

   - كنترل استاندارد شیر

   2- جابجایی دام

   با قابلیت های زیر:

   - پاك كردن لیست

   - انتقال لیست

   - گردش دام

   - جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزی وپلاستیكی)

   - انتخاب همه دامها

   - پرش به بهاربند

   - بررسی دامها

   3- آخرین وضعیت دامهای ماده:

   براساس:

   - موجود/ آماده حذف/ حذف شده/ تلف شده/ زنده/ همه/ تلقیح شده/ آماده تلقیح/ غیر آماده تلقیح/ تلیسه/ خشك/ شیری/ آبستن/ غیر آبستن

   با قابلیت های :

   - مشاهده پرونده

   - خلاصه پرونده

   - امكان بازسازی دامها

   - گزارشگیری با نرم افزار رز

   - نمایش وقایع خاص

   - جستجو براساس

   o گوش پلاستیكی/ گوش فلزی/ شماره ثبت/ شماره بدن/ دسته بندی ساده /دسته بندی پیشرفته

   كه بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زیر می باشد:

   مشاهده پروند به تفكیك
   - زایش

   -خشكی

   - تلقیح

   - فحلی

   - ویزیت

   - واكسن

   - سم

   - حركتی

   - ركورد

   - شیر استاندارد

   -رتبه

   كارت دام
   4- گزارشهای مرور گله
   با قابلیت انتخاب گزارشهایی همچون:


   - مرور بهاربندها


   - مرور ركوردهای رسمی


   - مرور زایش
   و انجام عملیاتی مانند:


   - سوابق محاسبه
   - گزارش از اطلاعات در حال نمایش با استفاده از نرم افزار رز

   گزارشهای-مرور-گله
   5- شیر تولیدی روزانه
   - جدید/ اصلاح/ حذف

   شیر-تولیدی-روزانه
   6- تركیب گله
   با قابلیت:
   - محاسبه تركیب گله امروز
   - اصلاح تركیب گله
   - حذف

   محاسبه-اصلاح-تركیب گله
   7- گزارشهای ورود اطلاعات
   براساس:
   - خشكی به علت كم شیری
   - خشكی به علت آبستنی
   - چك رحمی
   - تست اولیه آبستنی
   - تست دوم آبستنی
   - انتظار زایمان

   گزارشهای-ورود-اطلاعات
   · با قابلیت ارسال دامها به عملیات جمعی كه این قسمت خود شامل بخشهای زیر می شود:
   - ایجاد لیست جدید
   - ذخیره لیست
   - باز كردن لیست
   - انجام عملیات جمعی براساس:
   1. كارتیه
   2. سم چینی
   3. اسكیج مركز
   4. جابجایی دام
   5. خلوص خونی
   6. اسپرم
   7. استاندارد شیر
   8. زایش
   9. تلقیح
   10. ثبت خشكی
   11. ثبت فحلی
   12. تجویز دارو
   13. واكسیناسیون
   14. تولید مثل
   15. اندازه گیری
   عملیات-جمعی
   - عملیات سریع با قابلیت انتخاب برنامه هایی همچون:
   1. وقایع یكبار
   2. واكسن
   3. سم چینی
   4. حذف جمعی سریع
   گزارشهای-ورود-اطلاعات
   - انتخاب دام بر اساس :
   1. جنسیت
   2. تارخ تولد
   3. تاریخ خشكی
   4. تاریخ تلقیح
   5. تاریخ زایش
   6. سن
   7. بهاربند
   8. وضعیت دام

   انتخاب دام
   8- ورود اطلاعات دسته ای:
   - اجرای برنامه با انتخاب فایلها به صورت دسته ای
   - اشكال یابی و ذخیره اطلاعات

   ورود-اطلاعات-دسته-ای
   9- ارزیابی مركز اصلاح نژاد
   با امكان:
   - حذف اطلاعات از تاریخ مشخص
   - ورود اطلاعات جدید ارزیابی مركز(امكان اضافه كردن اتوماتیك ارزیابی های جدید)

   ارزیابی-مركز-اصلاح-نژاد
   10- بانك و انبار اسپرم
   انبار اسپرم با امكان:
   - ایجاد اسپرم جدید
   - اصلاح اسپرم
   - حذف اسپرم
   - ورود به انبار
   - خروج از انبار
   - امكان جستجو براساس شماره ثبت
   بانك اسپرم مركز با قابلیت:
   - نمایش لیست اسپرم ها (امكان تغییر یا افزایش اسپرم به صورت دستی)
   - اطلاعات جدید
   - بررسی اسپرم ها

   انبار-و-بانك-اسپرم

   لیست-اسپرمها
   11- انبار دارو:
   با امكان:
   - ایجاد داروی جدید
   - اصلاح دارو
   - حذف دارو
   - ورود به انبار
   - خروج از انبار
   مدیریت
   قسمت مدیریت دارای بخشهای زیر می باشد:
   1. پیش فرضها (با امكان جستجو و تبدیل تمامی مقادیر به پیش فرضهای اولیه)
   2. تعاریف برنامه (تنظیم ورود به انبار اسپرم،علت مراجعه درمانی،دلیل حذف،ورود به انبار دارو،علت سقط،نحوه زایش،خروج جفت ،دكتر بیمه ،نوع انتقال جنین، مراحل درمان و ...و امكاناتی مانند تعریف جدید،اصلاح،تعاریف تركیبی(دلیل حذف گاو،دلیل بیماری) و جستجوی اتوماتیك)
   3. تعریف بهاربند (جدید ،اصلاح،حذف،تغییرات بهاربندها)
   4. پرسنل فعال (ایجاد، اصلاح و حذف پرسنل)
   5. تعریف كاربر
   6. پشتیبان (امكان تهیه ،بازیابی ،فشرده سازی فایل پشتیبان و حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی )
   7. ارتباط با سرور
   8. ویرایش برنامه ها (مقدارهای ثابت ورود اطلاعات، عملیات سریع،بیمه دام،كارت دام ،وضعیت گله،ورود اطلاعات دسته ای،تركیب گله،خلاصه وضعیت دام،گزارشهای ورود اطلاعات)

   مدیریت-تعاریف-برنامه

   تعاریف برنامه

   مدیریت-پیش-فرضها
   از دیگر امكانات برنامه:
   - كنترل سلامتی فایلهای اطلاعاتی
   - دفتر تلفن(با امكان ایجاد،اصلاح و جستجو)
   - مرور وضعیت گله (امكان ذخیره فایل به صورت اكسل)
   خلاصه-وضعیت-گله
   - محاسبه تفسیری وضعیت گله
   محاسبه-تفسیری-گله.


   سایر نرم افزار های مدیریت دامپروری
   نرم افزار مدیریت عكس

   انتخاب بر اساس
   - جنسیت
   - دارای عكس
   - حذف شده و دارای عكس
   - تاریخ تولد
   - امكان حذف عكسهای انتخابی

   نرم افزار مدیریت بانك اطلاعات
   - تهیه نسخه پشتیبان
   - بازیابی نسخه پشتیبان
   - مرتب سازی اطلاعات
   - فشرده سازی نسخه پشتیبان
   - حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی
   نرم افزار سایه
   نرم افزار ویرایش برنامه های داخلی
   نرم افزار سایه
   نرم افزار آخرین وضعیت دام
   بر اساس
   - موجود/ آماده حذف/ حذف شده /تلف شده / زنده / همه/ تلقیح شده/ آماده تلقیح/ غیر آماده تلقیح/ تلیسه/ خشك/ شیری/ آبستن/ غیر آبستن

   با قابلیت های
   - مشاهده پرونده
   - خلاصه وضعیت دام
   - شیر تولیدی
   - تركیب گله
   - دفتر تلفن
   - گزارش گیری
   - جستجو براساس
   1. گوش پلاستیكی
   2. گوش فلزی
   3. شماره ثبت
   4. شماره بدن
   مشاهده پرونده:
   · مشاهده پروند به تفكیك
   - زایش/خشكی/ تلقیح/ فحلی/ ویزیت/ واكسن/ سم/ حركتی/ ركورد/ شیر استاندارد/ رتبه
   · كارت دام   خلاصه وضعیت دام

   كارت دام

   پرونده-تفكیك-شده-بر-اساس-تلقیح

   پرونده-تفكیك-شده-بر-اساس-زایش
   نرم افزار چیدمان بهاربند
   با قابلیت های:
   · انتخاب و جابجایی در بهاربند براساس موارد زیر:
   - اطلاعات اولیه
   - انتخاب براساس
   1. سن
   2. روزهای شیردهی
   3. شكم
   4. اسكور بدنی روز آبستنی
   - انتخاب براساس شیر
   1. میزان شیر در ركورد آخر
   2. اختلاف شیر با قبل
   3. سل كانت
   4. میزان شیر قبلی
   - شرایط اضافی مانند:
   1. جنسیت
   2. نوع دام
   o شیری
   o خشك
   o تلیسه
   3. وضعیت آبستنی
   o آبستن
   o غیر آبستن
   4. تلقیح
   o تلقیح شده
   o آماده تلقیح
   o غیر آماده تلقیح
   5. انتخاب بهاربند

   چیدمان بهاربند
   نرم افزار محاسبه همخونی
   با قابلیت
   - انتخاب دام (امكان اضافه و حذف از لیست)
   - موجود/ آماده حذف / حذف شده / تلف شده / زنده / همه / تلقیح شده / آماده تلقیح / غیر آماده تلقیح / تلیسه / خشك /شیری / آبستن / غیر آبستن
   امكان جستجوی دام بر اساس
   - گوش پلاستیكی/ گوش فلزی / شماره ثبت / شماره بدن

   انتخاب دام
   - انتخاب اسپرم (امكان اضافه و حذف از لیست)
   بر اساس :
   1. انبار اسپرم
   2. بانك اسپرم
   3. گاو نر
   و امكاناتی مانند:
   oجستجو بر اساس ثبت خارجی
   oنمایش اسپرمهای موجود در انبار

   همخونی-انتخاب-اسپرم-انبار

   همخونی-انتخاب-اسپرم-گاو نر   - مشاهده نتایج
   1. محاسبه همخونی تركیبی
   2. چاپ نتایج
   3. ذخیره اتوماتیك نتایج
   - محاسبه هم خونی داخلی

   همخونی-نتایج
   نرم افزار بیمه دام
   دارای دو بخش می باشد:
   1. تعریف دوره / انتخاب دام / فایل بیمه / درخواست بازدید
   قابلیت های این قسمت :
   - د راین بخش امكان اصلاح و تعریف دوره جدید وجود دارد
   - امكان ورود دام در دوره به صورت:
   o تلیسه 3 تا 9 ماه
   o تلیسه 9 تا 15 ماه
   o تلیسه 15 تا 25 ماه
   o مولد و تلیسه آبستن
   - فایل ارسالی بیمه
   - ثبت ردیف قرارداد
   - خسارات
   o انتخاب دام
   o اعلام خسارت
   با امكان ورود اطلاعات خسارت مانند:
   - تاریخ وقوع خسارت
   - تارخ اعلام خسارت
   - نوع خسارت
   - علت خسارت
   o فرم درخواست بازدید

   بیمه-دام-تعریف-دوره-انتخاب
   2. عملیات پس از ارسال درخواست بازدید
   قابلیت های این بخش عبارتند از:
   - ثبت بازدید دكتر
   - ثبت ارسال پرونده
   - ثبت دریافت غرامت
   - گزارش از همه اطلاعات
   - جستجوی دوره
   بیمه-دام-عملیات پس از ارسال

   عملیات-پس از ارسال درخواست
   نرم افزار ارزیابی تیپ
   قابلیت های این نرم افزار:
   1. جستجوی دام براساس تاریخ و شماره دام
   2. جستجوی كامل (به صورت دسته بندی ساده و پیشرفته)
   3. ارزیابی جدید
   4. ارزیابی دام
   5. اصلاح ارزیابی
   6. حذف ارزیابی

   ارزیابی دام
   سیستم جامع گزارش رز
   دارای بخشهای زیر می باشد:
   1. لیست گزارشها گزارش گیر رز
   2. اجرای تك گزارش
   3. برنامه جدید
   4. باز كردن گزارش از روی كامپیوتر
   5. طراحی گزارش تركیبی
   6. تنظیم ها
   7. پشتیبان (امكان تهیه و بازیابی و فشرده سازی فایل پشتیبان)
   8. ارتباط با سرور

   برنامه جدید طراحی گزارش


   لیست گزارشها ویرایش برنامه

   1. لیست گزارشها را می توان براساس زیر دسته بندی نمود:
   - واحد تولید
   - مشخصات دامهای زنده
   - مشخصات كل دامها
   - متفرقه
   - شیر كل دام
   - شیر
   - دامهای زنده
   - شجره
   - زایش
   - ركورد
   - درمان و تولید مثل دامهای زنده
   - درمان و تولید مثل كل دامها
   - خشكی
   - حذف
   - تست های پزشكی
   - پزشكی
   - بیمه
   - بهاربند

   باروری به تفكیك مامور تلقیح

   تست آبستنی مجدد دامهای خشك

   شجره دامهای ماده

   غرامت بیمه   وضعیت بهاربند های شیری

   تعدادی از نمونه گزارشات
   مدیران
   قیمت تمام شده
   سم چینی و ورم
   جستجو و گزارش
   جستجو و گزارش
   سه شنبه , خرداد 26 1394199
   واحد تولید
   واحد تولید
   سه شنبه , خرداد 26 1394209
   شجره
   شجره
   سه شنبه , خرداد 26 1394191
   زایش
   زایش
   سه شنبه , خرداد 26 1394208
   ركورد
   ركورد
   سه شنبه , خرداد 26 1394208
   فیلمهای آموزشی نرم افزار مدیران
   بخش دهم دوره شانزدهم ...

   ادامه مطلب
   بخش دوم دوره شانزدهم ...

   بخش سوم دوره شانزدهم ...

   بخش سیزدهم دوره شانزدهم ...

   بخش ششم دوره شانزدهم ...

   بخش هشتم دوره شانزدهم ...

   بخش هفتم دوره شانزدهم ...

   بخش پنجم دوره شانزدهم ...

   بخش چهارم دوره شانزدهم ...

   بخش یازدهم دوره شانزدهم ...

   بخش ۱۵ ام از شانزدهمین ...

   بخش ۱۶ ام دوره شانزدهم ...

   مقدمه كلاس مدیریت نرم ...
   • مشخصات آگهی دهنده
   • نام : مینا موسوی
    استان : اصفهان
    پست الکترونیک :
    تاریخ درج : 1394/05/15
    تاریخ بروزرسانی : 1394/05/15
    تاریخ انقضا : 1394/08/16
    آدرس : تماس با شماره 09131026235


     لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری
     اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای تیفا، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت
     آن با آگهی دهنده می باشد.
   تبلیغات رایگان درج آگهی رایگان

   • تماس با آگهی دهنده
   • نام :  
    پست الکترونیک :  
    موبایل :  
    تلفن :  
    متن ارسالی :  
    ارسال 
  • آخرین آگهی های نرم افزار
   • 1396/07/09
   • طراحی نرم افزار سفارشی تحت وب
    تانیان تجربه زیادی در طراحی نرم افزار های تحت وب دارد. ما قادر به طراحی انواع نرم افزار ها برای کارب ...
    tanianads , قم , 09190650800
   • 1396/07/04
   • نرم افزار هوشمند مدارس ابتدايي
    نرم افزار مديريت هوشمند مدارس توانا نرم افزار هوشمندسازي مدارس توانا نرم افزاري قدرتمند و در نوع خو ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/06/27
   • نرم افزار موتور آزما
    در اتاق آزمون موتور، موتور به همراه تجهیزات بسیار دیگری بهم متصل شده و در حال کار می‏باشند. با توجه ...
    شرکت توسعه قوای محرکه دینا , تهران , 77760166-77726926
   • 1396/06/26
   • نرم افزار حضور و غیاب رایگان
    قبل از ساخت نرم افزار حضور و غیاب ، لیست ورود و خروج کارکنان در دفاتر ثبت می شد و کارمندان می بایست ...
    انفورماتیک فارسیب , خراسان رضوی , 09157245881
   • 1396/06/08
   • نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور
    نرم افزار مديريت آموزشگاه کنکور نرم افزار توانا نرم افزاري قدرتمند با ماژول هاي خاص و بينظير داراي ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/05/29
   • زرسان، سیستم جامع طلا و جواهر
    زرسان، نرم افزاری ساده و کاربردی..منطبق بر قوانین مالی و مالیاتی کشور. ویژگی ها: دریافت مستقیم ...
    پارس ارتباط , گلستان , 01733559010
   • 1396/05/28
   • نرم افزار طراحی فرش
    فرش پویا ارائه می دهد اولین و کامترین نرم افزار اختصاصی طراحی کامپیوتری تابلو فرش ( کدبندی ) با مح ...
    fariba , آذربایجان شرقی , 09142223112
   • 1396/05/22
   • نرم افزار حسابداری
    فروش نرم افزار حسابداری نرم افزارجامع و متناسب با نیاز مشاغل و شرکتها با امکان دریافت فاکت ...
    حمیدرضا حسنی , تهران , 09122118231
   • 1396/05/14
   • اتوماسیون اداری تحت وب پیوند
    مسلم است که وجود یک اتوماسیون اداری در بخش های دولتی و خصوصی که با زیرساخت های مختلف سازمان ها تطابق ...
    شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس , خراسان رضوی , 09371360022
   • 1396/05/12
   • نرم افزار ثبت آگهي در سايت ها
    نرم افزار درج آگهي اتوماتيک روبوادز در 150 سايت تبليغاتي افزايش فروش و مشتري اينترنتي با پخش روزانه ...
    گروه طلای نرم , تهران , 02166435129 - 09120339195
   • 1396/04/31
   • نرم افزار مالی کوثرحساب
    مدیریت کسب و کار شما در هر اندازه ای از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ تنوع در کارایی در انتخاب م ...
    مهر آزرم پارس , خراسان رضوی , 09105009795
   • 1396/04/11
   • نرم افزار باشگاه مشتریان پردیس
    باشگاه مشتریان پردیس (Pardis Customer Club) در واقع محلی برای اجتماع و شناسایی مشتریان وفادار برای ا ...
    شرکت پردیسان , خراسان رضوی , 09157777937